eworkshop_attendance.png


6.5.2010 PowerPoint
Nat
Nikki
Pravitha
Sharline
Ragini
Judith

20.5.2010 Youtube
Nat
Robyn M
Margaret
Anna
Pravitha
Robyn S

3.6.2010 Animations
Nat
Nikki
Margaret
Pravitha

22.7.2010 Sharing ideas
Nat
Kristie
Judith
Robyn S
Robyn M
Margaret
Paravitha
Wendy
Nikki
Anaa
Priya
Sharline
Ragini

12.8.2010 Powerpoint
Nikki
Robyn M
Robyn S
Anna
Priya
Nat
Margaret
Vibha
Sharline
John

26.8.2010 Mimio
Nikki
Nat
Robyn S
Robyn M
Paula
Kristie
Mary
Anna

9.9.2010 Weblinks
Nat
Nikki
Tracey
Priya

9.9.2010 Digistore
Ragini
Pravitha
Saffia
Robyn S
Vibha
Anna

27.9.2010 Mimio
Nikki
Nat
Robyn S
Robyn M
Elgrete
Kristie
Anna
Tracey
Bronwyn L
Sharline
Ragini

22.10.10 Mimio Basics
Nat
Nikki
Bronwyn L
Robyn S
Ragini
Saffia
Mary

28.10.10 Mimio Sharing
Anna (P)
Robyn M
Nat
Nikki

11.11.10 Blog Workshop
Nat
Nikki
Anna